Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası ve İlkeleri

Şahterm olarak biz; tüm paydaşlarımıza katkı sağlayacak sosyal, çevresel ve ekonomik sorunlara destek vermek amacıyla, mevcut kanunlara ve müşterilerimiz sosyal standartlarına uygun, genel kabul görmüş sosyal norm ve ilkelere saygılı, faaliyetlerimizde sosyal ve çevre sorumluluklarımızın bilinci ile iş yapmayı esas alan ve tüm bunları kurum değerlerimiz haline getirmeyi temel ilkelerinden biri kabul eden sosyal sorumluluk politikasına sahibiz.

 
   Sosyal sorumluluk  anlayışımızın kapsamını kendi faaliyet alanımız ile sınırlı tutmaz, çalıştığımız tedarikçi firmaların da sosyal uyumluluk faaliyetlerini değerlendirip gelişmelerini hedef alırız.
• Çocuk İşçi Çalıştırmanın Önlenmesi: Çocuk işçi çalıştırılmasına müsaade etmemeyi ve desteklememeyi, çocuk işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket ederiz.
• Zorla ve Zorunlu Çalışmanın Önlenmesi: Hiçbir çalışanımızın hiçbir konuda baskı altında ve borca dayalı çalıştırmamayı, tüm çalışanlarımızın eşit şartlar altında kendi rızaları ile uygun pozisyonlarda istihdam ederiz.
• İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması: Tüm çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği için yasal gereklilikleri yerine getirmeyi, iş kazalarının önlenmesi için her türlü önleyici tedbiri almayı, çalışanlarımıza yeterli donanıma sahip çalışma ortamı ve temel ihtiyaçlarını karşılayacakları hijyenik her türlü imkanı sunarız.
• Ücretler ve Ödemeler: Tüm çalışanlarımıza yasalar çerçevesinde belirlenen ücret ve sosyal hakları sağlarız. Fazla mesai yapan çalışanlarımıza kanunlar tarafından belirlenen ek saat ücretini öderiz.
• Ayrımcılığın Önlenmesi: Çalışanlarımızı istihdam ederken iş yapabilme becerilerini esas almayı; kişileri dil, din, ırk, cinsiyet, sosyal sınıf, hamilelik, medeni durum ve fiziksel engel ayrımı yapmayız.
• Kötü Muamele ve Tacizin Önlenmesi: Çalışanlarımıza kurumsal cezalandırma yapmamayı, kötü muamele ve tacizde bulunmamayı; çalışanlarımıza saygılı ve onurlu davranırız.
• Temsil Edilme Özgürlüğü: Çalışanlarımızın Örgütlenme Özgürlüğüne saygı gösteririz.
• Çevre Kirlenmesinin Önlenmesi: Çevre kirliliğinin önlenmesi ve doğanın korunması için çevre dostu politikalar ve standartlar belirlemeyi ve çalışanlarımızı bu konuda bilinçlendiririz.
• Yasa ve Diğer Yükümlülüklere Uyum: Mevcut kanun ve yönetmeliklere, müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın kurallarına ve gönüllü olarak uyguladığımız kalite yönetim sistemlerine uygun olarak faaliyetlerimizi sürdürürüz.
• Rüşvetin Önlenmesi: Tüm çalışan ve tedarikçilerimizden maddi kazanç sağlayacak hiçbir hediye ve ödemeyi hiçbir koşulda kabul etmemeyi ve bu tür taleplerde bulunmamayı, taahhüt ederiz.
• İletişim: Başarının sağlıklı iletişimden geçtiği inancıyla çalışanların kendi aralarında ve yöneticiler ile bağlantılarını sürekli canlı tutmaya, çalışan ve yöneticiler arasında iyi ilişkileri oluşturmaya ve bu ilişkilerin sürekliliğini sağlamaya yönelik uygulamaların yürütmek.
• Tedarikçi Yönetimi: Bütün tedarikçilerin eşit sorumlulukta oldukları inancıyla; tedarikçi firmalarının sosyal uygunluk faaliyetlerini değerlendirmeyi, sonuçları aksiyon planları ile takip etmeyi, sosyal uygunluk faaliyetlerini yönetim sistemleri ile kontrol etmek

• Çalışanların Bilinçlendirilmesi: Sosyal uygunluğun temelinin bilinçli çalışanlardan geçtiğine inanarak işe alım aşamasında ve çalışma süresince belli dönemlerde çalışanların özlük hakları, şirket kuralları, çalışma şartları konularında bilgilendirilerek çalışanların bilinç düzeyinin arttırmaktayız.


Firmamız genelinde kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarından başta Genel Müdür olmak üzere tüm yöneticilerimiz ve çalışanlarımız sorumludur. Bu politika Şahterm’ in etik ve sosyal anlamada daha iyi çalışma ortamı yaratma adına üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğinin açık bir taahhüdünü, tüm çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza paylaşmak üzere hazırlanmıştır.